پابنداني کردن

Advertisement

پابنداني کردن
محمد بن سيرين گويد:
اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار آن كس مقيم و پايدار است و از او جدا نگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
پابنداني كردن درخواب بر سه وجه است.
اول: مقيم شدن آن كس كه پابنداني او كرد.
دوم: عنايت كردن با وي.
سوم: خير منفعت بدو رسد.
اگر بيند از پابندان كسي بيرون آمد، تاويلش به خلاف اين است

Advertisement

Show More

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close