پادگان

Advertisements

پادگان
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن پادگان در خواب، نشانه‏ى آن است كه محل زندگيان را تغيير خواهيد داد. اگر در خواب خود را در حياط پادگان ديديد، نشانه‏ى آن است در يكى از كارهايتان دچار شك مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه پادگان را ترك مى‏كنيد، بيانگر داشتن اوقات خوش است. پادو

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن پادو در خواب بيانگر آشنايى با افراد غيرقابل اعتماد است. اگر زنى در خواب ببيند كه در جايى مشغول پادويى است، بيانگر دخالت در يك كار احمقانه است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*