پارچهء گل دار

Advertisements

پارچهء گل دار
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است كه اوقات بسياري را به بيهودگي تلف خواهيد كرد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*