پاشنه

 

پاشنه
محمدبن سيرين گويد:
پاشنه پا درخواب، دليل برنظام كار و كسب مردم كند. اگر بيند كه پاشنه پاي او بشكست، دليل كه به كاري مشغول شود كه از آن پشيماني حاصل شود. اگر بيند كه پاشنه پاي او بشكافت يا مجروح شد، همين تاويل دارد، اما ندامتش از آن كمتر باشد.

جابر مغربي گويد:
اگر كسي بيند كه پاشنه پاي خود مي بريد و بخورد سباع و درنده مي داد، دليل كه آن چه به كسب حاصل كرده بخورد دشمنان دهد. اگر بيند كه پاشنه پاي او بيفتاد، دليل كه او را كار و كسب نباشد و درويش بيچاده گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
چنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است در صورتي که در بيداري پاي شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشيد نشان آن است که از انجام کاري پشيمان مي شويد. شکسته بودن پاشنه پا نيز همين تعبير را دارد يعني چنانچه در خواب ببينيد پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده ايد خواب شما مي گويد در آينده کاري ناصواب مي کنيد که ندامت مي آورد و شماتت و ملامت مي شنويد. پاشنه پا به طور کلي نشان کارها و استحکام امور زندگي خواب بيننده است. چنانچه ببينيد پاشنه پاي شما از کفش يا جوراب بيرون است در محيط شغلي، چه اداري و کارمند باشيد و چه کاسب و تاجر، چشمهايي مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زيباي شما را زير نظر دارند. اگر در خواب ديديد که پاشنه شما سالم و محکم و قوي است خواب خوبي است و به شما نويد مي دهد که در کارهايتان مسلط مي شويد و با قدرت عمل مي کنيد. اگر در خواب مشاهده کرديد که پاشنه پا نداريد و پاشنه شما را يک حيوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده، چنانچه کاسب باشيد متضرر مي شويد و اگر کارمند باشيد کار يا مالي از دستتان مي رود. اگر چيزي به پاشنه پاي شما چسبيده بود که در راه رفتن مزاحمت ايجاد مي کرد سر زبان مردم مي افتيد و پشت سرتان حرف مي زنند.

اچ ميلر مى‏گويد:
ديدن پاشنه‏ى پا در خواب، بيانگر ضرر و زيان مالى است. اگر در خواب ببينيد كه پاشنه‏ى پايتان زخمى شده، به اين معنا است كه عده‏اى قصد سوء استفاده از شما را دارند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream