پانسمان

Advertisements

پانسمان
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن پانسمان در خواب، نشانه‏ى رسيدن به ثروت است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد پانسمان مي شويد ، علامت آن است كه ثروتي به دست مي آوريد كه پايدار نيست .
2ـ اگر مردي خواب ببيند همسرش لباسي از جنس باند پانسمان بر تن كرده است ، نشانة آن است كه روي همسر خود تأثيري قدرتمند خواهد داشت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*