پاي تابه

Advertisements

پاي تابه
محمدبن سيرين گويد:
پاي تابه در خواب، چون نهاده بود، مال است و چون بر پاي پيچيده بيند، سفر است. اگر بيند پاي تابه در پاي پيچيده است، چنانكه مسافران آهنگ بيابان كرده اند و با وي هيچ رفيق و توشه نبود، دليل كه زود از دنيا رحلت كند. اگر بيند كه پاي تابه خويش بفروخت يا به كسي بخشيد، دليل كه مال او ضايع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
پاي تابه درخواب بر سه وجه است.
اول: مال و نعمت و کالا است.
دوم: سفر.
سوم: مرگ است. كسي را كه بر پاي پيچيده و تنها عزم بيابان كرده

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*