پا برهنه

Advertisements

پا برهنه
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب خود را با لباس‏هايى پاره و پا برهنه سرگردان ديديد، به اين معنا است كه براى رسيدن به اهداف خود بايد توقعات خود را كم كنيد تا دچار نااميدى نشويد.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه پا برهنه بر روى سبزه‏زارى قدم مى‏زنيد، به اين معنا است كه اوقات خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب پا برهنه بر روى صخره‏ها راه مى‏رويد، به اين معنا است كه دچار گرفتارى و مشكلات خواهيد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*