پا در مياني

پا در مياني
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبيرپادرميانى درخواب برسه وجه است :
1.نزد كسى كه پادرميانى او را كرده است مقيم مى شود.
2.به او عنايت و توجه مى كند.
3.خير و منفعت به او مى رسد.
اكر ببيند از بايندان(وساطت و ميانجي) كسى بيرون آمد ، تعبيرش بر خلاف اين است

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*