پا

پا
حضرت دانيال گويد:
اگر كسي بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، دليل كه نيمه مال او از وي ضايع گردد. اگر هر دو پاي بريده يا شكسته بيند، دليل كه جمله مالش برود يا خود بميرد.و معبران گويند: اگر شخصي هر دو پاي خود را بريده يا شكسته بيند، دليل كه به سفر شود. اگرديد پاي او آهنين يا مسين است، دليل كه عمرش دراز است و مالش باقي ماند. اگر ديد كه پايش آبگينه است، دليل كه عمرش زود سپري شود و مالش ماند، زيرا كه آبگينه را بقا و قوت نيود. اگر ديد پايش شل و مبتلا شده بود، دليل است بر سستي و ضعف حال او، به آن چه طلب كند از خير و شر.

محمدبن سيرين گويد:
اگر صالحي بيند كه پايش شل شده است دليل است بر زيادي دين او. اگر بيند پاهاي او به رسن بسته بود، دليل كه از كسي منفعتي به وي رسد. اگر بيند پايش نبود و به چوب را مي رفت، دليل كه اعتماد بر كسي كند كه از آن كس وفا نيابد. اگر كسي عامل پادشاه بيند هر دو پاي او بريده است، دليل كه از عمل معزول گردد و مالش تلف شود. اگر ديد پاي او آهنين است، دليل كه مالش زياده شود. اگر ديد پايش سيمين بود و كعبش زرين، همين دليل كند. اگر بيند پاي او در بند بود، دليل كه او را زياني رسد. اگر بيند پاي او به ستوني بسته است، اين تاويل بهتر است. اگر ديد پاي او در دامي گرفتار شده است و يا درجائي فرو رفته است، دليل كه در مكر و حيلتي گرفتار شود، به قدر آن كه پاي وي در آن سخت شده است. اگر ديد پاي وي در جايگاهي يا در گودي بلغزيد، دليل است كه از كار دين و دنيا بازماند، يا كسي سخني بدو گويد، كه از آن رنجور گردد. اگر بيند پاي بر ستوري همي جنبانيد، دليل است بر غايت طلب آن كار كه مي جويد.

ابراهيم كرماني گويد:
هر دو پاي به تاويل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصاني كه در پا بيند، همين دليل بر پدر و مادر كند. اگر بيند پاي بسيار داشت، دليل كه به سفر شود. اگر درويش است، توانگر شود و ديدن پيش پاي خود، دليل زينت مرد است و حصول مال و طاعت كه كرده است.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند كه پاي او چون پاي شتران يا پاي گاو است، دليل كه قوت و مالش زياد شود. اگر ديد كه پاي او چون پاي اسب است يا پاي خر، دليل كه قوت و جاه او افزون شود. اگر پاي خود چون پاي درندگان يا ددان بيند، وي را چيزي حرام حاصل شود. اگر پاي خود را چون چنگال مرغان بيند، دليل بر قوت كسب معيشت او بود و بر دشمن ظفر يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن پاي در خواب بر هفت وجه است.
اول: عيش وعشرت،
دوم: عمر،
سوم: سعي وتلاش كردن،
چهارم: طلب مال،
پنجم: قوت ونيرومندي،
ششم: سفر،
هفتم: زن.

لوک اويتنهاو مي گويد :
پا : سلامتي و نيکبختي
کوچک : تنگدستي
مجروح : غم و غصه

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پاي خود در خواب ، علامت نوميدي و مغلوب ارادة ديگري شدن ، است .
2ـ ديدن پاي ديگران در خواب ، نشانة آن است كه با سختي از حقوق خود دفاع مي كنيد و به مقامي بالاتر در زندگي دست مي يابيد .
3ـ اگر خواب ببينيد پاي خود را مي شوييد ، نشانة آن است كه اجازه مي دهيد تا ديگران شما را فريب بدهند .
4ـ اگرخواب ببينيد پايتان درد مي كند ، علامت آن است كه دچار مشكلات خانوادگي دست و پاگير و حقيري خواهيد شد .
5ـ اگر خواب ببينيد پاي شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است كه با جدا شدن از خانوادة خود ، تغييراتي در زندگي و كار خواهيد داد .

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب پاى خود را بيش از اندازه بزرگ ديديد، به اين معنا است كه به زودى ملكى خواهيد خريد. اگر در خواب پاى خود را بيش از اندازه لاغر ديديد، يعنى كارهاى سختى پيش رو داريد. اگر در خواب ببينيد كه پايتان فلج شده، به اين معنا است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد. شكستن پا در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

مؤلف گويد:
ديدن پاي فلج و ناتوان مربوط مي شود به شغل شخص يعني مشکلي در شغل شخص پديدار خواهد شد اين در صورتي است که خواب بين شاغل باشد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream