پردهء پرنقش و نگار

پردهء پرنقش و نگار
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پرده اي پر نقش و نگار و گران قيمت در خواب ، نشانة آن است كه زندگي پر تجمل و اشرافي مورد علاقة‌شما خواهد بود .
2ـ ديدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است كه تمايلات خود را ارضاء خواهيد نمود .
3ـ اگر دختري خواب ببيند كه به پنجرة اتاقش پرده اي پر نقش و نگار آويخته است ، نشانة آن است كه به زودي با فردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream