پرده داري

Advertisements

پرده داري
محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي به خواب ديد، پرده داري مي كرد، دليل است حاجتي كه دارد روا گردد و عزتش زياده شود.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند پرده داري پادشاه مصلح عادل مي كرد، دليل كه وي به صلاح و به خير گرايد و مال حلال يابد. اگر بيند پرده داري پادشاه ظلم مي كرد، دليل كه به فسادمايل شود و مال حرام يابد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*