پرده

پرده
محمد بن سيرين گويد:
هر كه پرده در خواب ديد بر در آويخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بيم در كارها. اگر پرده بر در سرائي بزرگ بيند، يا بر در مسجد يا در ميان بازار غم و اندوه بود و ترس عظيم.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند پرده ضايع شد، دليل كه خداوندش از غم و اندوه فرج يابد و از ترس و بيم ايمن شود و چون پرده بيند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

جابر مغربي گويد:
پرده نو پادشاه رانيكو است و رعيت را بد بود و پرده كهنه به همه حال نيكو نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولي ديدن پرده در خواب به طور مطلق نمي تواند بد باشد زيرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عيوب باشد. ديدن پرده کهنه در هر وضعي خوب نيست و غم و اندوه را خبر مي دهد. پرده نو نيز غم و اندوه است با اين تفاوت که بزرگ نيست و مي توانيد با آن مبارزه کنيد و از دل برانيد. اگر پرده را در اماکن عمومي مشاهده کنيم، مثلا در خواب ببينيم که در خيابان پرده آوريخته اند خواب شما از يک ناراحتي عمومي خبر مي دهد. حادثه اي که همه مردم را ناراحت و اندوهگين مي کند. اگر بيننده خواب ببيند که پرده اش سوخت يا پاره شد گوياي آنست که در روزهاي آينده از غم و رنج رهايي مي يابيد. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار مي زنيم. پرده آوريختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان مي آويزيد براي خود دردسر درست مي کنيد و چنانچه پرده را در خانه ديگري نصب مي نماييد براي ديگران ناراحتي به وجود مي آوريد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن پرده دزديدن زيادتي دولت باشد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1. مشاهده‏ى پرده در خواب، بيانگر آن است كه با افراد خودخواهى ملاقات مى‏كنيد.
2. اگر در خواب پرده‏هاى كثيف و پاره را ديديد، بيانگر اختلاف و مشاجره است.
3. مشاهده‏ى پرده‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به اين معنا است كه در زندگى به ماديات مى‏پردازيد.
4.اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه پرده‏ى اتاقش پر نقش و نگار و زيبا است، به اين معنا است كه همسرى ثروتمند پيدا خواهد كرد.
5. ديدن پرده در خواب ، نشانة ديدار كنندگاني است كه شما را ناراحت و نگران مي كنند .
6. ديدن پرده هاي كثيف در خواب ، دلالت بر دعواهايي ننگين و شرم آور دارد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream