پرستار

Advertisements

پرستار
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در خانه پرستاري از شما مراقبت مي كند ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتي برخوردار خواهند بود .
2ـ اگر خواب ببينيد پرستاري خانة شما را ترك مي گويد ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتي برخوردار خواهند بود .
3ـ اگر زني خواب ببيند پرستار است و از بيماران مراقبت مي كند ، نشانة آن است كه با از خودگذشتگي احترام ويژه اي در ميان مردم به دست مي آورد .
4ـ اگر زني خواب ببيند پرستار است و بيماران را ترك مي گويد ، نشانة آن است كه به وسوسه هاي فريبنده تن خواهد داد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*