پر

پر
محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي به خواب ديد او را پرها است چون پرمرغ، دليل كه او را مهتري و بزرگي است به قدر پرها و بعضي ازمعبران گويند: پر ديدن به خواب، قوت پناه است.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد پرها داشت و مي پريد، دليل است كه به سفر رود و كارش نيكو شود. اگر بيند با خود پر مرغ داشت، دليل است كه به قدر آن وي را خير و منفعت حاصل شود. اگر بيند پرهاي او بيفتاد، دليل كه از بزرگي و جاه بيفتد مالش نقصان گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
پر در خوابهاي ما آبروست و امکانات مالي. ديدن پر در خواب بد نيست و چنانچه در خواب ديديد که پر داريد به رفاه دست و پا گير مي رسيد. منظور پري است که در بالش مي ريزيم مثل پر قو يا پر مرغ و چنانچه ببينيد که مقداري پر جمع آوري کرده ايد و پرها را جايي انباشته ايد خواب شما مي گويد که به رفاه و نعمت مي رسيد ولي اين رفاه دست و پا گير است همان طور که پر وقتي به لباس و موي سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لاي مو و لباس مشکل مي شود و وقت مي گيرد. اگر در خواب احساس کنيد که پر داشته ايد و پرهاي شما ريخته يا در حال ريختن است نگران آن باشيد که به شما زيان مالي وارد آيد و يا به حيثيت و آبروي شما لطمه بزنند. اگر ديديد که بال داريد خواب شما مي گويد که امکانات شما فزوني مي يابد و کارهايي را که نمي توانستيد بکنيد قادر خواهيد شد که انجام دهيد. اگر در خواب ببينيد که بال داريد و اينجا و آنجا پرواز مي کنيد خواب شما مي گويد که به سفر مي رويد. اگر ديديد که مثل مرغ بال درآورده ايد نشان آنست که به بزرگي مي رسيد. البته در حد شغل و سمتي که داريد. به هر حال ديدن پر در خواب خوب است بخصوص اگر سفيد باشد و اين چنين پري گوياي امکانات و آبروي بيننده خواب است.

لوک اويتنهاو مي گويد :
پر : افتخار ؛ پيروزي
پر سياه : عزاداري
پر بر تن کردن : سفري بزرگ
پر سفيد : شما آبروي خود را خواهيد خريد

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن پرهاى سفيد در خواب، بيانگر آن است كه فكرهاى بيهوده در سر داريد. ديدن پرهاى سياه در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر در خواب ببينيد كه از پر براى تزيين استفاده مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد پر هايي كه گرداگرد شما پراكنده اند بر زمين مي نشينند ، نشانة آن است كه سنگيني مسئوليتهاي زندگي را به تنهايي بر شانة خود حمل مي كنيد .
2ـ ديدن پرهاي عقاب در خواب ، نشانة آن است كه آرزوهاي شما برآورده خواهد شد .
3ـ ديدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذيتهاي اندك است .
4ـ اگر خواب ببينيد پر اردك يا غاز مي خريد يا مي فروشيد ، نشانة موفقيت و خوشبختي است .
5ـ ديدن پرهاي سياه در خواب ، نشانة نوميدي در روابط دوستانه است .
6ـ اگر زني در خواب پر شتر مرغ يا پرهاي تزئيني ديگري ببيند ، علامت آن است كه در كارهاي اجتماعي پيشرفت مي كند . اما ديگران روش او را براي پيشرفت در كارهاي اجتماعي نمي توانند به كار گيرند .
7ـ اگر فردي كه به ادبيات علاقمند است خواب پر ببيند ، علامت آن است كه دوره اي از زندگي اش با موفقيت همراه خواهد بود .
8ـ اگر دختري خواب ببيند كلاهي كه بر سر گذاشته به پري مزين شده است ، نشانة آن است كه توفيق و اقبال او در زندگي ، به جذابيتهايش بستگي خواهد داشت

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream