چاقو تيز کن

Advertisements

چاقو تيز کن
ديدن چاقوتيزكن درخواب ، علامت آن است كه براي به ثمر رساندن وظايف خود بايد بيشتر از حد معمول دقت كنيد . احتمالا به سفري پر اضطراب خواهيد رفت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*