چاقو

چاقو
منوچهر مطيعي تهراني گويد :
چاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگويان در مورد شما تيز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشيد احساس عدم امنيت شما را نشان مي دهد و مي گويد که از آينده و سعايت و بدخواهي کساني که بيشتر حرف مي زنند تا عمل مي کنند بيمناک هستيد. اگر در خواب ببينيد که چاقوئي از ديگري مي گيريد يا کسي به شما چاقو هديه مي کند گوياي اين است که کسي به شما کمک مي کند يا خودتان از ديگري کمک مي گيريد. چنانچه چاقوئي در جيب يا کشوي ميز خود داشتيد که بوسيله آن خواستيد از خود دفاع کنيد کسي هست که به شما نزديک است و از شما بد مي گويد و بد شما را مي خواهد و اگر ديگري براي شما چاقو کشيد امنيت مي يابيد. چون اين نوع تهديدها در خواب امنيت است و ناشي از بيمي است که در بيداري داريم. چاقو بسته و بي خطر نعمت است و چاقوي کوچک نعمت مختصري است که به شما مي رسد. چاقوي آشپزخانه خدمتکار و کدبانوي خانه است و چنانچه ببينيد چاقوئي نو در آشپزخانه داريد زني خانه دار نصيب شما مي شود.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدايي است و همچنين به زيانهاي مالي نيز دلالت دارد .
2ـ ديدن چاقوهاي زنگ زده در خواب ، نشانة اختلاف ميان اعضاي خانواده و جدايي بين افرادي است كه همديگر را دوست مي دارند .
3ـ ديدن چاقوي تيز و براق در خواب ، علامت آن است كه دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود .
4ـ ديدن چاقوي شكسيه در خواب ، نشانة آن است كه هم در امور عاطفي و هم در شغل خود شكست خواهيد خورد .
5ـ اگر خواب ببينيد با چاقويي زخمي شده ايد ، نشانة آن است كه درگير مشكلات خانوادگي خواهيد شد . مشكلاتي كه بيشتر فرزندان به آن دامن مي زنند .
6ـ اگر خواب ببينيد كسي را با چاقو زخمي مي كنيد ، علامت آن است كه صاحب شخصيتي ناپسند خواهيد شد. بايد سعي كنيد به سمت راه راست گام برداريد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream