چاقي

Advertisements

چاقي
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد چاق شده ايد ، نشانة آن است كه هر دم بر ثروت و شاديهاي شما افزوده خواهد شد .
2ـ اگر در خواب ديگران را چاق ببينيد ، علامت آن است كه اوقات و فعاليتهاي لبريز از موفقيت خواهيد داشت .
3ـ اگر خواب ببينيد بيش از اندازه چاق شده ايد ، دلالت بر آن دارد كه بايد بيشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*