چتر

چتر
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند بر بالاي سر او چتر مي بردند، دليل كه اگر از اهل آن بود، پادشاهي يابد، اگر از اهل آن نباشد، دليل كه بزرگي يابد. اگر بيند چتر پادشاه در دست داشت، دليل كه مقرب حضرت پادشاه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.
اول: سلطنت.
دوم: ثروت.
سوم: مرتبت و عزت.
چهارم: رياست و مقام و منزلت.
پنجم: رفعت و سر بلندي.
ششم: ولايت و حکومت.
هفتم: صحبت وهمنشيني با بزرگان.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
باران در جائي نعمت و خير و برکت است و در جائي بخصوص اگر برسر و روي انسان ريخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسيله دفاعي است در مقابل غم ها و غصه هائي که پيش مي آيد. براي زن، شوهر است و پناهگاه و نقطه اتکا ابن سيرين مي گويد اگر بر سر کسي چتر بگيرند حرمت و احترام و عزت مي يابد. اگر در ميان جمعي که چتر ندارند و باران هم نمي بارد چتر بگيريد عملي خلاف انجام مي دهيد که بي اعتبار مي شويد و مردم پشا سر شما بد مي گويند. همين طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشيد احساس تنهائي و بي کسي مي کنيد. اگر باران ببارد و چتر داشته باشيد و باز نکنيد غم وغصه بر سر شما مي بارد و در بيداري از امکاناتي که داريد سود نمي بريد. اگر زني ببينيد که چتري رنگين و قشنگ دارد شوهرش به پول مي رسد و اگر مردي ببينيد چتري گسترده دارد امنيت مي يابد. چتر سوراخ شکست است براي بيننده خواب. چتر سياه نيکو است ولي چتر سفيد ضعف و خود باختگي است در مقابل مشکلات است. چتر سبز خرمي و نشاط است چتر زرد غم و بيماري است چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پريشاني است و چنانچه زني ببيند چتري شکسته و پاره دارد شوهرش بيکار مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :
چتر : توصيه به رعايت احتياط
چتر پاره : توهم

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد چتري به دست گرفته ايد ، علامت آن است كه سختيها و دشواريهاي زندگي شما را به ستوه خواهد آورد .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران چتر به دست دارند ، علامت آن است كه از طرف مؤسسة خيريه از شما درخواست كمك خواهد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد چتر خود را به ديگري قرض مي دهيد ، علامت آن است كه با يكي از دوستان صميمي خود سوء تفاهم پيدا خواهيد كرد .
4ـ اگر خواب ببينيد از كسي چتر قرض مي گيريد ، علامت آن است كه دوستان رياكار به زندگي شما آسيب وارد خواهند ساخت .
5ـ گم كردن چتر در خواب ، علامت آن است كه با فردي كه اعتماد شما را نسبت به خود جلب كرده است ، اختلافي پيدا خواهيد كرد .
6ـ ديدن چتري تكه پاره شده در خواب ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند شما را نزد ديگران بد جلوه بدهند .
7ـ اگر خواب ببينيد چتري كه در دست داريد سوراخ است ، علامت آن است كه وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضايتي خواهيد كرد .
8ـ اگر خواب ببينيد هنگام بارندگي يا هنگام تابش نور آفتاب چتري برفراز سر خود گرفته ايد ، علامت آن است كه به سعادت و خوشبختي بي نقص دست خواهيد يافت

1 Comment

  1. zahra09-05-2015

    اگر کسی خواب ببیند که دوستانش پس از ورود به خانه یا محل کار چترهای خود را کنار او گذاشته اند و او از این مسئله که ایشان دارن به او بی احترامی میکنند اعتراض کند. بخواهد جای چنر خود را عوض کنند چه تعبیری دارد البته تمام چنرها به رنگ سورمه ای بودند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream