چرغ

چرغ
محمدبن سيرين گويد: چرغ درخواب، پادشاه است. اگر چرغ وحشي بيند، دليل فرزندي است كه به حد بلوغ و مردي رسد. اگر بيند چرغ را بگرفت و شكار مي كرد، دليل كه پادشاه بر او ستم و بيدادي كند. اگر بيند پادشاه چرغ بدو داد، دليل كه از پادشاه حرمت و بزرگي يابد و بر ديگران ستم كند. اگر بيند چرغ شكار مي كرد و او را بگرفت، دليل كه او را فرزندي آيد نافرمان. اگر بيند از گوشت آن چرغ چيزي خورد، دلي كه از فرزند رنج و بدي بيند. ابراهيم كرماني گويد: چرغ به خواب ديدن، دليل مردي بزرگ است كه با هيبت و قوت است. اگر بيند كه چرغ در خانه وي يكبار و دو بار بانگ مي كرد، دليل كه او را زياني رسد. اگر سه بار بانگ كرد، هيچ زياني نرسد و بعضي از معبران گويند چرغ مردي دزد است، كه به شب كارها كند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream