چشمه

Advertisements

چشمه
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن چشمه اي تيره در خواب كه زير نور خورشيد مي درخشد ، نشانة آن است كه ثروت هنگفتي به دست مي آوريد و با لذتي وجدآور به مسافرتهاي لذتبخش مي رويد .
2ـ ديدن چشمه اي جوشان در خواب ، نشانة آن است كه در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفي و حرفة خود اوقاتي تلخ خواهيد داشت .
3ـ ديدن چشمه اي خشكيده در خواب ، علامت مرگ و پايان رندگي است .
4ـ اگر دختري خواب ببيند چشمه اي زير نور ماه مي درخشد ، نشانة آن است كه از روي ناداني لذتي خواهد برد و سرانجام با بي وفايي يار روبرو خواهد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*