چشم بستن

Advertisements

چشم بستن
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر زني خواب ببيند چشمانش بسته است ، نشانة آن است كه گرداگرد او را حوادثي فرا خواهد گرفت كه موجب تشويق خاطر و نگراني او مي شود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*