چشم

چشم
محمدبن سيرين گويد:
چشم به خواب ديدن مرد بينائي است كه بدان راه هدي يابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بيند كه نابينا شده ، دليل كه از راه هدي گم شده بود يا فرزند وي بميرد. اگر بيند كه يك چشمش كور شد، دليل كه يك نيمه دين او رفته يا گناهي بزرگ كرده باشد به يك دست يا به يك پاي يا به يك اندام ديگر يا مصيبتي به وي رسد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند در چشم سرمه كشيد، دليل كه صلاح دين جويد اگر بيند كه از سرمه مقصودش زينت و آرايش است، دليل كه خويشتن را با امانت وديندار به مردمان نمايد تا عزيز گردد اگر بيند كسي سرمه به وي داد تا در چشم كشد، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر بيند كه روشنائي چشم او ضعيف بود به ظاهر و باطن دوروي و منافق است اگر بيند كه بر تن او چشم بسيار است و همه چيزها را به كمال مي ديد، دليل بر زيادتي صلاح وي در دين و به جاي آوردن سنت و فرائض شريعت بود اگر كسي بيند كسي چشم او بركند، دليل كه چيزي كه چشم او بدان روشن بود از زن و فرزند و سراي و باغ از نظر او غايب شود چنانكه ديگر باره نبيند.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند چشم وي از آهن است، دليل كه پرده او دريده شود اگر بيند هر دو چشم او آماسيده بود چنانكه چشم باز نمي توانست كرد، دليل كه با مردي مخالف صحبت كند. اگر نور چشم را ضعيف بيند، دليل كه از دين شريعت بي بهره شود اگر بيند در ميان روي او يك چشم است، دليل كه بر زيان او سخن ناسزا رود در باب دين. اگر بيند كه چشمهاي او روشن است و مردمان پندارند كه او كور است يا شب كور، دليل كه باطن او در دين بهتر از ظاهر او بود. اگر بيند چشم كسي سياه است و ازرق شد، دليل بدي و برگشتن حال او بود. اگر بيند هر دو چشم او سياه شد، چنانكه سفيدي نداشت، دليل كه متكبر شود. اگر بيند يك چشم او را آفت رسيد، دليل كه فرزندان او را افت رسد. اگر بيند كسي دست فراز كرد و يك چشم او بركند، دليل كه فرزند او را از راه ببرد. اگر بيند كسي چشم او ببست يا بدست گرفت، دليل كه فرزند او را زياني رسد يا مالش برود يا گناهي كند. اگر بيند از چشم او خون همي ريخت، دليل كه به جهت فرزند، غمي به وي رسد، يا نقصان مال او شود.

اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر كسي بيند چشم او گوش و گوش او چشم شد، دليل كه زني خواهد كه او را دختري بود و با هر دو مجامعت كند. اگر بيند چشمش بر كف دستش است، دليل كه مال يابد. اگر بيند در چشم او سفيدي بود، دليل كه او را غم و اندوه رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
چشم در خواب، بر هفت وجه است.
اول: روشنائي.
دوم: دين مبتني بر هدايت و درستي.
سوم: اسلام.
چهارم: فرزند.
پنجم: مال.
ششم: علم.
هفتم: زيادتي در دين و مال.

لوک اويتنهاو مي گويد :
چشم
به رنگ آبي : عشق سوزان
چشم تيره رنگ : خبر خوشحال کننده
چشم کم سو : ضرر و زيان از هر نظر
چشمان چپ : باعث تحقير شدن خود
چشمان کثيف : آينده بد
نداشتن چشم : ايدهاي برباد رفته
چشمان به زير انداخته شده : در خفا کسي را شديدا” دوست داشتن

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب ، تنها يك چشم ببينيد ، نشانة آن است كه دشمنان در جستجوي فرصتي براي لطمه زدن به شما هستند .
2ـ ديدن چشماني قهوه اي در خواب ، علامت فريب و خيانت است .
3ـ ديدن چشماني آبي در خواب ، نشانة ناتواني در انجام هر رأي و نقشه اي است .
4ـ ديدن چشمان خاكستري در خواب ، نشانة عشق و توأم با چاپلوسي است .
5ـ اگر خواب ببينيد يكي از چشمان خود را از دست مي دهيد يا چشمهاي شما درد مي كند ، نشانة آن است كه سختي و دردسر در انتظار شماست .
6ـ اگر در خواب مردي يك چشم ببينيد ، نشانة آن است كه به دامي گرفتار خواهيد شد ، در آن هنگام هر چيز ديگري در نظرتان بي اهميت جلوه مي كند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream