کابين

کابين
کابين يک کلمه فرانسوي است که به زبان ما وارد شده و به معني اتاق کوچک است.در کشتي هاي مسافربري سابق اتاق هائي را در اختيار مسافران قرار مي دادند کابين مي گفتند. کابين در خواب هاي ما انعکاسي است از ميل به گوشه گيري و انزواطلبي که اين يا به ميل و دل خواه خودتان اتفاق مي افتد يا تحميلي است. چنان چه در خواب خود را درون يک کابين ديديد، اعم از کابين تلفن، کابين کشتي يا هر نوع اتاقک ديگر نشان آن است که از ديگران جدا مي شويد و از حادثه اي خود را کنار مي کشيد يا حداقل قهر مي کنيد.در خواب در هر اتاق کوچکي باشيد و در آن حالت فکر کنيد که آن کابين است همان کابين تلقي مي شود نه اتاق و همان مفهوم انزوا و جدائي و قهر را دارد. اگر ديگري را درون کابين ببينيد به ديدار کسي نايل مي شويد که چندي است از شما دور بوده و او را نديده ايد. اگر در خواب ببينيد که خودتان درون کابين هستيد و ديگري بيرون يا بر عکس او درون کابين باشد و شما در بيرون و در چنين وضعيتي بخواهيد با هم حرف بزنيد در حالتي که صداي يکديگر را نمي شنويد و در عالم خواب براي شنيدن صداي او و رساندن صداي خويش تلاش کنيد نشان آن است که با ديگران اختلاف سليقه و عقيده پيدا مي کنيد. اين تلاش براي رساندن صدا و گرفتن پيام انعکاس اختلاف است بين شما و اطرافيانتان و چنان چه همسرتان درون کابين باشد اختلاف جنبه خانوادگي پيدا مي کند. چون همسرتان نماينده خانواده است که در خواب بر شما ظاهر مي گردد. چنان چه در خواب لباستان درون کابين به ميخ آويخته و خودتان در بيرون کابين هستيد و نمي توانيد در را باز کنيد که لباستان را برداريد بين شما و همسرتان اختلاف پيدا مي شود و مدتي از يکديگر جدا مي مانيد ضمنا آبروي شما مطرح مي شود. اگر ببينيد درون کابين قرار داريد و در اين حالت کابين حرکت مي کند خوب نيست و بهتر است صدقه بدهيد تا رفع بلا شود.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream