کاج

کاج

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کاج هم سر سبزي و خرمي است و هم سردي و بي مهري و تشخيص تعبير مربوط بستگي دارد به اين که خود بيننده خواب موقعيت و شرايط را در نظر بگيرد و بسنجد. اگر بيننده خواب ببيند در جائي است که تعداد زيادي درخت کاج وجود دارد به جمعي مي پيو ندد و وارد مي شود که با او به سردي و بي مهري رفتار مي کنند و وي را نمي پذيرند.کاج را در عربي صنوبر و در فرانسه ( پين) و (پيناستر) مي نامندو از نظر کليه معبران درختي خوب شناخته نشده است. حتي معبران غربي آن را در رديف درخت خوب معرفي نکرده ند. در مورد سبزي کاج هيچ ترديدي نيست ولي گوياي سردي بي مهري و جدائي و هجران و فراق نيز هست.خانم ايتانوس مي گفت( از نظر علم تعبير خواب کاج آرتيکل ( حرف تعريف) فراق و جدائي است.) در کتابي خواندم که بين اقوام شمال اروپا(هلند و دانمارک) رسم بر اين بود که عموم خواستگاي ها در ماه ژوئن انجام مي گرفت. روش خواستگاري چنين بود که پسر خواستار و عاشق براي خانواده دختر يک سبد گل مي فرستاد. اگر دختر مي خواست به اين پيشنهاد جواب مثبت بدهد او نيز يک سبد گل ارسال مي داشت اما اگر با خواستگاري موافق نبود به جاي گل يک شاخه کاج در سبد مي نهاد. معني عمل او اين بود که تو را دوست ندارم و نسبت به تو بي علاقه هستم. نوشته اند که بر سر همين عمل چه بسيارخون ها ريخته شد و قبايل و خانواده ها به جان هم افتادند.به هر حال کاج نشان سردي و بي مهري و در عين حال سر سبزي و طراوت و پايداري و مقاومت است. چنانچه در خواب ببينيد در خانه شما يک درخت کاج روئيده و قبلا چنين درختي نبوده فرح و خرمي به خانه شما راه مي يابد. درخت کاج تنها هر جا که باشد سرسبزي و طراوت و پايداري و مقاومت است ولي کاج هاي زياد نشان سردي و بي مهري هستند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن درخت كاج در خواب ، نشانة توفيقي بي كم و كاست در زندگي است .

2ـ اگر زني كاج خشكيده اي را به خواب ببيند ، علامت آن است كه به ناراحتي فكري دچار خواهد شد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream