کارت تبريک

Advertisements

کارت تبريک

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد براي كسي كارت تبريك مي فرستيد ، علامت آن است كه فرصتي را براي ثروتمند شدن از دست خواهيد داد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند كارت تبريكي دريافت مي كند ، نشانة آن است كه بر خلاف نظر پدر و مادر خود با مردي احساساتي ازدواج خواهد كرد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*