کارخانه

Advertisements

کارخانه

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن كارخانه در خواب ، علامت آن است كه وظايف خود را با موفقيت به انجام خواهيد رساند .

2- ديدن كارخانة متروك و ويران در خواب ، علامت بيمار شدن و بداقبالي است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*