کارد

کارد
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي در خواب بيند كارد در دست داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه او را پسري آيد. اگر بيند باكارد سلاحي ديگر داشت، دليل بزرگي بود و بعضي گويند تاويلش آن كه غلام حبشي بخرد.

جابرمغربي گويد:
اگر در خواب بيند كه كارد از غلاف بكشيد، دليل كه زنش پسري آورد. اگر بيند كارد در غلاف بشكست، دليل كه يكي از خويشان او بميرد. اگر بيند كارد وي زنگ يا عيبي پيدا شد، دليل بر نقصان مال است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كارد در خواب بر شش وجه است.
اول: صحبت.
دوم: فرزند.
سوم: ظفروپيروزي.
چهارم: پناه و پشتيبان.
پنجم: توانائي.
ششم: ولايت و فرمانروايي.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن شمشير کارد وسلاح قوت بوي رسد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream