کارها

Advertisements

کارها
لوک اويتنهاو مي گويد :
کارهاي اداري
رسيدگي کردن به آن : فقط به خودتان متکي باشد، فقط روي خودتان حساب کنيد
کاري را به اتمام رساندن: ازدواج
کارهاي خلاف انجام دادن : اعلان خطر، احتمال ردي
بيش از حد کار داشتن : خوشبختي غير منتظره

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*