کارگاه

Advertisements

کارگاه
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن يك كارگاه در خواب ، علامت آن است كه دشمنان طرحهاي شما را نابود خواهند ساخت .
2ـ ديدن كارگاهي بزرگ در خواب ، علامت آن است كه در محيط كار خود فعاليت فوق العاده اي از خود نشان خواهيد داد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*