کاسه توالت

Advertisements

کاسه توالت
مولف گويد:
کاسه توالت مي تواند به اندوخته هاي مالي خواب بين مربوط باشد
اگر کاسه توالت پر شده بود از نجاسات اندوختهاي مالي خواب بين زياد مي باشد
اگرمستراح کاسه توالت نداشت ويا خراب بود يعني شخص خواب بين نمي داند چگونه دارائيهايش را نگهداري کند.وآنها را خرج مي کند
اگر کاسه توالت تميز وپاکيزه بود شخص اندوختهاي مالي ندارد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*