کاسه

کاسه

محمد بن سيرين گويد:
ديدن كاسه چوبين به خواب، چون خوردني در وي است، دليل كه از سفر روزي حلال يابد. اگر كاسه را تهي بيند، دليل بر فروماندگي بود. ديدن كاسه در خواب، دليل بر خادمي است كه بر دست او خيرات برود، اما كاسه سيمين و زرين چون خوردني در وي بود، دليل بر روزي حرام بود و كاسه قلعي و سفيدروي، دليل بر روزي شبهت زده و كاسه آبگينه، دليل بر زن بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند در كاسه چيزي خوش بود و بخورد، دليل منفعت است. اگر چيزي ترش بود، دليل غم و اندوه است و ديدن كاسه تهي در خواب، دليل بر فروماندگي و مفلسي است. اگر بيند كه در كاسه‏ى آبگينه به زن خويش آب داد، و كاسه‏ى آبگينه را نسبت به جوهر زنان كرده‏اند و آب كه در كاسه‏ى آبگينه باشد فرزند و طفل بود كه در شكم مادر بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
اگر در خواب ديديد که با ليوان يا کاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد. اگر ديديد يکي در مقابل شما با ليوان يا کاسه و يا ظرف ديگري آب مي نوشد مجذوب کاري مي شويد که فکر مي کنيد انجام آن به سود شما مي تواند باشد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن كاسة بلور در خواب ، علامت آن است كه از شيرين ترين اوقات زندگي و بهترين لذتها بهره مند خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد از كاسه بلور مايعي مي نوشيد ، علامت آن است كه به زودي از عشقي پنهان مطلع خواهيد شد .
3ـ ديدن كاسه بلور شكسته در خواب ، علامت آن است كه در اثر حادثه اي اندوهگين خواهيد شد .

4ـ اگر دختري در خواب كاسه اي بلوري هديه بگيرد ، علامت آن است كه به عزيزترين آرزوهاي خود دست خواهد يافت

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream