کاشي

کاشي
اگر در خواب ديديد که مقداري کاشي منقش داريدمالي گران صاحب خواهيد شد. چنانچه ببينيد تعدادي کاشي در بغل داريد که نمي توانيد روي دست هاي خويش آن را حفظ کنيد مالي است که قادر به نگهداري آن نيستيد و موجب زحمت شما مي شود. اگر در خواب ببينيد که تعدادي کاشي به شما مي دهند ميراثي به شما خواهد رسيد مخصوصا اگر در عالم خواب ببينيد که کاشي ها کهنه و مصرف شده و از ديوار و زمين کنده هستند. اگر کاشي ها نو و مصرف ناشده باشند سودي است که عايدتان مي گردد. اگر ببينيد ديواري کاشي کاري بوده و کاشي هاي آن کنده شده و آن ديوار و آن محل به شما تعلق دارد به مال شما دست درازي مي شود و به آبرويتان لطمه وارد مي آورند. اگر ببينيد تعدادي کاشي داريد و مي خواهيد زمين يا ديواري را کاشي کنيد زياني را جبران مي کنيد و چنانچه آن محل به شما تعلق داشته باشد جبران مافات مي کنيد. اگر در خواب ببينيد جائي يک کاشي کنده شده و شما ديگري جاي آن مي نهيد تاوان خواهيد داد. اگر در خواب ببينيد جائي يک کاشي کنده شده و يک کاشي نا هم رنگ به جاي آن نصب کرده اند به شما دروغ مي گويند يا اتهام مي زنند يا زيان مالي وارد مي آورند که اثر آن مثل کاشي ناهم رنگ باقي مي ماند و مشخص است.کاشي چون شيئي ارزنده است مال گران تعبير مي شود و چون اثري است هنري و دير پا که عمري طولاني دارد و مالي است که اگر به دست آيد براي به دست آورنده خود باقي مي ماند. در اين حالت هم فقدانش دشوار است و هم نقصانش را به گراني و زحمت بايد جبران کرد. از طرف ديگر کهنگي آن به ميراث تعبير مي شود. روي هم رفته ديدن کاشي در خواب نيک است و اين نوع روياها را هر چه خود به فال نيک بگيريم اثر رواني بهتري دارد که به مقاومت ما مي افزايد.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream