کافه

Advertisements

کافه

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد كافه اي را اداره مي كنيد ، علامت آن است كه از راه هايي غيرقانوني براي پيشرفت استفاده مي كنيد .

2ـ اگر ميكده يا كافه اي را در خواب ببينيد ، معنايش اين است كه در فعاليتهاي اجتماعي پيشرفت خواهيد كرد و همچنين در انجام تمايلات نامشروع خود موفق خواهيد بود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*