کالسکه

کالسکه
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد سوار كالسكه اي هستيد ، نشانة آن است كه كار شما كساد خواهد شد و زيانهاي فراواني خواهيد برد .
2ـ اگر خواب ببينيد كالسكه اي را مي رانيد ، علامت آن است كه به جايي ديگر نقل مكان مي كنيد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*