کاميون

کاميون
کاميون در خواب هاي ما تعبير واحد و خاصي ندارد و اشاره به چيزهاي مختلفي مي تواند باشد. اين تغيير در تعبير و اختلاف در تشخيص اين طور منظور مي شود که کاميون به شما تعلق داشته باشد يا به ديگري يا کاميوني که ندانيد به چه کسي تعلق دارد. تمام اين اختلاف در تعبير موقعي بايد مورد اعتنا واقع شود که کاميون محور خواب بيننده خواب باشد در غير اين صورت کاميون نيز يکي از اجزا تشکيل دهنده خواب است که اثر کلي و تعيين کننده ندارد. اگر در خواب کاميوني باشد و شما احساس کنيد که آن کاميون به شما تعلق دارد کاميون دوست و شريک و انبازي است که به او اتکا زياد داريد و اثرش در زندگي روزانه شما است. اگر در عالم خواب درک شما چنين باشد که آن کاميون را قبلا نداشتيد و تازه به شما تعلق يافته چنين دوست و شريک موثري در زندگي شما پيدا مي شود ولي اگر حس کنيد که قبلا هم آن را داشتيد دوستي است از ميان کساني که مي شناسيد و لي به تاثير او وقوف نداشته ايد. اگر در بيداري کاميوني نداشته باشيد و در خواب ببينيد که کاميوني داريد که آن کاميون چرخ ندارد يا چرخ آن پنچر شده يا به هرعلتي باز مانده در استفاده از امکانات مشکلي براي شما پيش مي آيد يا خوتان غفلت مي کنيد که از کار باز مي مانيد. اگر کاميوني داشته باشيد که در خواب آن را بفروشيد دوستي را از دست مي دهيد که تعيين کننده مي تواند باشد. اگر در خواب ببينيد کاميوني داشته ايد که آن را دزديده اند و شما براي يافتن آن جستجو مي کنيد به شما خيانت مي شود و بين شما و دوستتان جدائي مي افکند.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream