کاناپه

کاناپه
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد بر روي كاناپه اي لميده ايد ، نشانة آن است كه رقبا مي كوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بياندازند

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*