کانگورو

Advertisements

کانگورو

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن كانگورو در خواب ، نشانة آن است كه دشمني مي كوشد شما را در موقعيت خطرناكي قرار دهد .
2ـ اگر خواب ببينيد كانگورو به شما حمله مي كند ، علامت آن است كه آبرويتان در خطر قرار خواهد گرفت .
3ـ اگر در خواب كانگورويي را بكشيد ، علامت آن است كه بر دشمنان و موانعي كه بر سر راه شما ايجاد مي شود پيروز خواهيد شد .

4ـ ديدن مخفيگاه كانگورو در خواب ، علامت آن است كه در راه صحيح كسب موفقيت قرار مي گيريد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*