کاهو

کاهو

اگر بيند كاهوي شيرين خورد، دليل اندوه است. اگر كاهو تلخ بود، دليل بر زيان بود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمي است و خوردن آن کاميابي و تمتع به شرطي که شيرين باشد. کاهويي که به دهان تلخ بيايد يا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است. چنانچه در خواب ببينيد کاهو را با سکنجبين شيرين مي خوريد نيکو است ولي سکنجبين اگر به ترشي بزند يا خوردن کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختي و غم و رنج است. اگر ببيننده خواب ببيند مزرعه اي کاهو دارد خواب او مي گويد نيکي مي کند و مردم از رادمردي و سخاي او بهره مند مي شوند. درو و جمع آوري کاهو خوب است ولي اگر نفروشيد بهتر از اين است که بفروشيد. چنانچه جمع آوري کاهو به نيت دادن به ديگري باشد انعمام و دستگيري است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن كاهوهاي پربرگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه پس از سردر گمي و پريشاني به ثروت و منفعت دست خواهيد يافت .
2ـ خوردن كاهو در خواب ، نشانة آن است كه در اثر ابتلا به بيماري از دوست خود جدا خواهيد شد .
3ـ اگر زني خواب ببيند كاهو مي كارد ، علامت آن است كه به زودي بيمار خواهد شد .
4ـ جمع آوري كاهو در خواب ، علامت آن است كه حساسيت و حسادت فطري موجب درد و اندوه شما مي گردد

5ـ خريد كاهو در خواب ، علامت آن است كه به طرف انحطاط اخلاقي خود گام خواهيد گذاشت

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream