کاه گل

Advertisements

کاه گل

ديدن کاه گل در خواب خوب نيست به خصوص اگر دست و پايتان به آن آلوده باشد. اندودن بام خانه با کاه گل نشان فرار رسيده غم و اندوهي است که دامن خانواده را هم مي گيرد و به شخص بيننده خواب منحصر نمي شود. درست کردن کاه گل ايجاد ابتلا و بدبختي است به دست خويشتن. اگر ديديد کاه گل لگد مي کنيد به غم و غصه اي مبتلا مي شويد. اگر ديديد ديگري کاه گل براي شما لگد مي کند و آماده مي سازد غمي براي شما مي رسد که مترصد و منتظر آن بوده ايد و فکر مي کرديد دامن شما را بگيرد. اگر ببينيد که در کاه گل افتاده ايد شما را به بلا مبتلا مي کنند ولي از امام صادق عليه السلام نقل است که: چنانچه از گل بيرون آييد و خود را بشوييد و لباس ديگري بپوشيد که اثر گل در خواب از بين برود رفع بلا و نگراني مي شود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*