کبريت

Advertisements

کبريت

لوک اويتنهاو مي گويد :
کبريت : گنج
روشن کردنش : سورپريز

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن چوب كبريت در خواب ، علامت آن است كه به هنگام درماندگي و نوميدي كامل ، ناگهان اقبال به شما رو خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد در تاريكي كبريت روشن مي كنيد ، علامت آن است كه به طرز غيرمنتظره اي ثروتمند خواهيد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*