کتري

Advertisements

کتري

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـديدن كتري در خواب ، علامت آن است كه مسئوليتي بزرگ و پرمشقت بر دوش خواهيد كشيد .
۲ـ ديدن كتري آب جوش در خواب ، نشانة پايان تلاشها و استفاده از نتايج زحمات است .
۳ـ ديدن كتري شكسته در خواب ، علامت آن است كه كوششهاي شما براي رسيدن به سر منزل مقصود به شكست مي انجامد .

۴ـ اگر دختري خواب ببيند كتري سياهي در دست دارد ، علامت آن است كه در امور عاطفي و ازدواج شكست خواهد خورد . اما اگر رنگ كتري روشن باشد ، نشانة آن است كه با مردي مهربان و دوست داشتني ازدواج خواهد كرد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*