کتيرا

کتيرا
محمدبن سيرين گويد:
ديدن كتيرا به خواب، دليل آن كه به قدر آن مال از بخيلي بستاند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كتيرا در خواب بر سه وجه است.
اول: فضله مال (اضافه و باز مانده مال).
دوم: نفع وفايده اندك.
سوم: كاري خير با منفعت وسودمند

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*