کرام الکاتبين

Advertisements

کرام الکاتبين
بدان که کرام الکاتبين فرشتگانند که بر مردمان مکلفند و کردار نيک وبد مردمان بنويسند
ابن سيرين گويد :
اگر يکي از کرام الکاتبين را در خواب بيند دليل که از اهل صلاح بود صلاح دو جهان يابد و اگر از اهل فساد بود رنج و غم و اندوه بدو رسد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*