کرباس

کرباس
جانوري است كه به تازي او را برص خوانند و ديدن وي در خواب، دليل بر مردي است كه در ميان مردم فساد اندازد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن کرباس در خواب چندان خوب نيست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد. اين تعبير براي ما مسلمانان است و براي ملل و اقوام و مذاهب ديگر نيست چه بسا در خوابنامه هاي غربي مقابل کلمه کرباس تاويل ديگري نوشته باشند. برداشت ما از کرباس به اين علت متفاوت است که اولا کرباس کم بهاترين پارچه است و معمولا فقرا از آن لباس مي دوختند و مي پوشيدند دوم آنکه با کرباس کفن مي کنند. اين دو تصور که در عمق ذهن ما وجود دارد زايل نشدني است لذا در خواب هايي که مي بينيم يا نشان فقر است يا گوياي غم و اندوه و گريه و ماتم. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که لباس گشادي از کرباس پوشيده اندوهگين مي شود. اگر لباس گشاد کرباسي رنگ زرد داشته باشد از بيماري خبر مي دهد. پوشيدن لباسي تنگ از کرباس در خواب گوياي اين است که در فشار و مضيقه قرار مي گيريم. فروختن و خريدن کرباس نيز همين تعبير را دارد.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
کرباس وريسمان پنبه و گندم روزي حلال بود بعضي گويند اندک غم بود
ديدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زياد شود

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream