کرته

کرته
جامه اي است كوتاه و او را به فارسي پيراهن گويند پوشيدن آن در خواب دليل قوت است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كرته سفيد نو پوشيده بود، دليل كه از غم برهد. اگر سبز بيند، دليل كه او را عالمي قوت بود. اگر زرد بيند، دليل كه بيمار شود اگر كبود ديد مصيبت است. اگر سرخ بيند به عشرت دنيا مشغول شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر در خواب ديد كرته وي ابريشمين بود. دليل بر عزت و بزرگي دنيوي است، اما در دين ضعيف است. اگر ديد كرته او ضايع شد، دليل است بر نقصان قوت. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كرته بر چهاروجه است. اول: قوت. دوم: پناه. سوم: سفر. چهارم: نظام كارها.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream