کرسي

کرسي
محمدبن سيرين گويد:
ديدن كرسي به خواب علم است.

ابراهيم كرماني گويد:
ديدن كرسي به خواب،دليل احاطت و قدرت حق تعالي است.

جابرمغربي گويد:
تاويل كرسي به خواب، دليل بر امامي مطيع و زاهدي به كمال يا پادشاهي عادل است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كرسي به خواب بر شش وجه است.
اول: عدل.
دوم: انصاف.
سوم: عز و شرف.
چهارم: مرتبت منزلت.
پنجم: ولايت و فرمانروايي.
ششم: بلندي قدر و جاه (والائي جاه و مقام).

اگر ديد در آسمان بر كرسي نشسته بود. دليل كه كارش بالا گيرد و به مرادها برسد و به ميان خلايق عزيز و مكرم گردد، اما كرسي كه درودگران تراشيده اند، دليل زن بود و هر نيك و بد كه در او بيند به زن بازگردد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream