کرويه

کرويه
محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كرويه مي خورد، دليل كه غمگين شود يا با كسي خصومت كند، زيرا كه تلخ است و هر چه تلخ بود ديدن آن درخواب، دليل غم است

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*