کرکره

کرکره
نوعي کرکره چوبي هست که بيرون پنجره اتاق ها نصب مي کنند و ثابت و بي حرکت مي ماند. فرانسويان به اين نوع کرکره مي گويند – ژالوزي – که به معني حسادت است. کرکره در خواب هم حسادت است و هم تجسس و هم ميل به اختفا، انزوا و گوشه گيري که البته بايد معبر با وضع بيننده خواب بسنجد. اگر ببينيد که به پنجره اتاق خويش کرکره آويخته و از وراي آن به خارج نگاه مي کنيد گرفتار حسد مي شويد يا در امور غير مربوط به خودتان تجسس و فضولي و کنجکاوي مي کنيد. اگر ببينيد اتاقي هست که تمام پنجره هاي آن را با کرکره پوشانده اند و شما درون آن اتاق هستيد و بيرون را نمي بينيد در امري شما را کنار مي گذارند يا خودتان کنار مي گيريد و به تکروي تمايل پيدا مي کنيد. اين در صورتي است که از حضور در آن اتاق با کرکره هاي بسته خوشحال و راضي باشيد اگر خشنود نباشيد تعريف اول درست است که شما را کنار مي گذارند. اگر ببينيد خودتان داريد به پنجره اتاق خودتان کرکره نصب مي کنيد چيزي هست که نمي خواهيد ديگران از آن آگاه شوند و در واقع از روشن شدن يک واقعيت بيمناک خواهيد شد. اگر ببينيد پنجره هاي اتاق کرکره کهنه و پاره دارد نزد مردم شرمنده مي شويد و موردي پيش مي آيد که شما را ملامت مي کنند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream