کرگدن

Advertisements

کرگدن
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن كرگدن در خواب ، علامت آن است كه با ضرر عظيمي روبرو خواهيد شد و مشكلات نهاني بسياري خواهيد داشت .
۲ـ كشتن كرگدن در خواب ، نشانة آن است كه شجاعانه بر موانعي كه بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهيد كرد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*