گاري

گاري

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد گاري سوار شده ايد و خودتان آن را مي رانيد بر کارهاي مربوط به خودتان تسلط مي يابيد و توفيق حاصل مي کنيد. اگر ببينيد که گاري شما اسب ندارد امکان انجام کار را از دست مي دهيد. اسب قوه محرکه گاري است و بيننده خواب مي تواند بفهمد که قوه محرکه عملي که در دست انجام دارد چيست.گاهي سرمايه است و گاهي نيروي انساني و گاه تدبير و قدرت مديريت. اگر ببينيد به گاري که شما مي رانيد دو اسب بسته شده امکانات شما مضاعف مي شود و اين در صورتي است که در خواب بدانيد گاري شما بايد فقط يک اسب داشته باشد. چنان چه در خواب ببينيد ديگري گاري را مي راند و شما هم بر آن نشسته ايد در انجام کاري مشارکت مي نمائيد. اگر در خواب ببينيد که گاري شما چرخ ندارد يا يک چرخ آن شکس ته و بيرون آمده در کار خود دچار شکست و تاخير مي شويد. اگر گاري که سواريد بار داشته باشد تاويل آن در صبح فردا در خوابي که شب قبل ديده ايد تاثير مي نهد. به اين صورت که اگر بگوئيد بار مي بردم زيان خواهيد کرد ولي اگر بگوئيد بار مي آوردم سودي عايدتان مي شود به اندازه همان بار که مي گوئيد مي آوردم

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد سوار گاريي شده ايد ، دلالت بر آن دارد كه براي پس انداز تمام اوقات شما صرف كار خواهد شد .
۲ـ ديدن گاري در خواب ، نشانة رسيدن خبرهاي بد از طرف دوستان يا خويشان به شما است .
۳ـ اگر خواب ببينيد گاري مي رانيد ، نشانة موفقيت در كار و ديگر امور است .

۴ـ اگر عاشق و معشوقي خواب ببينند سوار گاريي شده اند ، دلالت بر آن دارد كه عليرغم توطئه هاي ديگران به هم خواهند رسيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream